Cảm nhận dòng sữa và phán đoán lượng sữa

Cảm nhận dòng sữa và phán đoán lượng sữa